Басқарма

 +7 (727) 2 599 899, 797, WhatsApp +77770085070

Басқарма

Басқарма Төрағасы - Камбетбаев Ерлан Булатович
Басқарма Төрағасының орынбасары - Имашева Баян Паруховна
Басқарма Төрағасының орынбасары - Исаева Айгерим Муратовна
Басқарма Төрағасының орынбасары - Сычев Алексей Геннадьевич

«Казахинстрах» АҚ Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 79-бабы 2-2-тармағының үшінші бөліміне сәйкес мүдделі тұлғалардың назарына төмендегідей ақпаратты жеткізеді: 

«КАЗАХИНСТРАХ» АҚ БАСҚАРМАСЫНЫҢ МҮШЕЛЕРІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР:

Камбетбаев Ерлан Булатович
«Казахинстрах» АҚ Басқарма Төрағасы

«Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру бойынша «Халық-Life» еншілес компаниясы» АҚ Басқарма Төрағасының кеңесшісі «Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру бойынша «Халық-Life» еншілес компаниясы» АҚ Басқарма Төрағасы кеңесшісінің міндеттерін орындайды (Қоғам атқарушы органының басшы қызметкері немесе басқару органының мүшесі болып табылмайды)
  • Халық-Life» АҚ (бұдан әрі – Компания) қызметі және Қазақстан сақтандыру нарығы бойынша талдау материалдарын және шолуларды дайындайды;
  • Қызмет бағыттары (сақтандыру, қаржылық, қайта сақтандыру, төлемдер және т.б.) қиылымында Компания қызметі бойынша есептік деректер қалыптастырады;
  • Компания жұмыс топтарының/ Компания қызметінің бағыттары бойынша сыртқы органдардың отырыстарына қатысады;
  • Компанияның клиенттерімен/серіктестерімен өзара қызмет етіседі;
  • Аффилийрленген тұлғалармен, филиалдармен Компанияның ішкі құжаттарына сәйкес өзара әрекет етеді;
  • Басқарма Төрағасының нұсқаулары / комиссиялардың / жұмыс топтарының хаттама шешімдері бойынша ақпараттар дайындайды және оларды ұсынады;
  • Басшылыққа Компания қызметінің жай-күйі, оның даму бағыттары және олардың тиімділігн арттыру бойынша ұсыныстар дайындап, ұсынады;
  • Қазақстан Республикасы заңнамасының және Компания ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес уәкілетті органның, акционердің сұранысы бойынша кеңесшінің қызметіне қатысты есептіліктерді мезгілімен және сәйкесінше дайындап, ұсынуға бақылау жасайды;
  • Компанияның ішкі нормативтік құжаттарын дайындауға қатысады;
  • Компанияның ішкі құжаттарына сәйкес алқалы органдардың жұмысына және т.б. қатысады.
Имашева Баян Паруховна

«Казахинстрах» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі

 Қоса атқармайды

 -

 -

 Исаева Айгерим Муратовна  «Казахинстрах» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі  «Казкоммерц-полис» СК» АҚ  Қаржы директоры, Басқарма мүшесі  Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына, «Казкоммерц-полис» СК» АҚ-тың  Жарғысына және ішкі құжаттарына сәйкес атқарушы органның мүшесі өкілеттігін жүзеге асырады.   Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына, «Казкоммерц-полис» СК» АҚ-тың  Жарғысына және ішкі құжаттарына сәйкес атқарушы органының мүшесі міндеттемелерін орындайды.
 Сычёв Алексей Геннадьевич «Казахинстрах» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі «Казкоммерц-полис» СК» АҚ  Басқарма Төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі  Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына, «Казкоммерц-полис» СК» АҚ-тың  Жарғысына және ішкі құжаттарына сәйкес атқарушы органның мүшесі өкілеттігін жүзеге асырады.   Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына, «Казкоммерц-полис» СК» АҚ-тың  Жарғысына және ішкі құжаттарына сәйкес атқарушы органының мүшесі міндеттемелерін орындайды.